WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

ZMIANY W STATUCIE

 

        Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz .U. z 2018 r., poz.996) oraz  § 154 Statutu Szkoły Podstawowej
w Marcinowicach  uchwala się, co następuje:

          § 1.W Statucie Szkoły Podstawowej w Marcinowicach wprowadza się następujące zmiany:

 Dział II rozdział 2 § 9 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie:

 7)   Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły

 Dział III rozdział 1 § 48 ustęp 9 punkt 5 zostaje uchylony.

Opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.

Dział III rozdział 1 § 52 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych są dostępne do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał.

Dział IV rodział 2 § 67 ustęp 2 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Dzienniki pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentujące  m. innymi realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych;

Dział IV rozdział 4 § 76 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 3 w szkole mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu
w dzienniku elektronicznym i na stronie www szkoły.

 Dział IV rodział 4 § 76 ustęp 12 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Zakładowych Związków Zawodowych.

 Dział IV rozdział 4 § 81 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.

Dział VI rozdział 3 § 122 ustęp 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć bez wcześniejszej pisemnej prośby rodzica;

Dział VI rozdział 3 § 122 dodaje się ustęp 2 o następującej treści:

Uczeń ma możliwość:

Dział VI rozdział 3 § 122 dodaje się w ustępie 2 punkt 1 o następującej treści:

 1) pozostania w miejscu wyjazdu np. do kina, teatru po wcześniejszym wystosowaniu przez rodzica do kierownika wycieczki pisemnej prośby.

Dział VI rozdział 3 § 122 dodaje się w ustępie 2 punkt 2 o następującej treści:

2) opuszczenia wycieczki w miejscu zamieszkania po wcześniejszym wystosowaniu przez rodzica do kierownika wycieczki pisemnej prośby. Rodzic lub osoba upoważniona ma obowiązek odebrać dziecko osobiście.

Dział VII rozdział 1 § 132 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się fotografowanie udostępnionych prac.

Dział VII rozdział 1 § 133 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia są uzasadniane ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę
i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.

Dział VII rozdział 1 § 141 ustęp 5 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

O powyższych ocenach wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w udokumentowanej formie: pisemnej lub telefonicznej.

Dział VII rozdział 1 § 143 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w §143 ustęp 4, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 Dział VII rozdział 1 § 143 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

Uczniowi, o którym mowa w §143 ustęp 4 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

Dział VII rozdział 1 § 145 ustęp 11 zostaje uchylony:

Egzamin poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony w terminie 3 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjnej.

 Dział VIII § 151 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły oraz ochrony mienia budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).

Przyjęty Uchwałą nr 6/2018/2019 z dnia 27 września 2018 r. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach