WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

ZMIANY W STATUCIE

Marcinowice, 31. 08. 2016 r.

 

PROJEKT ZMIAN

 DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ

W MARCINOWICACH


UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany podyktowane są: bieżącą ewaluacją i dostosowaniem zapisów statutu do potrzeb szkoły i obowiązujących przepisów prawnych. (USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznyc

Rozdz. III  § 30 pkt 6 KRYTERIA, ZASADY, FORMY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA.

Tabela POZYTYWY

Punkt 17 -  uchylony

Punkt 18 – otrzymuje brzmienie:

Ocena opiniująca wystawiona przez nauczyciela: średnia z punktów 0-20

Rozdz. III  § 30 pkt  7. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

7.5.3. Otrzymuje brzmienie:

 O powyższych ocenach wychowawcy informują rodziców na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w  formie zapisu w dzienniku elektronicznym a w szczególnych przypadkach w innej udokumentowanej formie.

7.14.4. Otrzymuje brzmienie:

 W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do procedury podwyższania oceny z materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 2 dni robocze od złożenia wniosku w czasie uzgodnionym z nauczycielem

  

Przyjęty Uchwałą nr 34/2015/2016 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach .

.

Marcinowice, 31.08.2016

 

PROJEKT ZMIAN

DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ

W MARCINOWICACH

 

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany podyktowane są: bieżącą ewaluacją i dostosowaniem zapisów statutu do potrzeb szkoły i obowiązujących przepisów prawnych. (USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.:

 1.  Rozdz. II §17 pkt. 4.10.1 otrzymuje brzmienie:

Na 2 tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca oddziału wystawiają w przeznaczonych do tego rubrykach w dzienniku elektronicznym przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną ocenę zachowania.

 2. Rozdz. II §17 pkt. 4.20 otrzymuje brzmienie:

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

2) skreślony

3) skreślony

 3.  Rozdz. II §17 pkt. 11.5 otrzymuje brzmienie:

 Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru programowo najwyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 4.  Rozdz. II §17 pkt. 12 uchylony.

 

Przyjęty Uchwałą nr 19/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach .

 

 

                                                                      

Marcinowice, 15. 09. 2016 r.

 

 

PROJEKT ZMIAN

 DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ

W MARCINOWICACH

  

UZASADNIENIE:

  Proponowane zmiany podyktowane są: bieżącą ewaluacją i dostosowaniem zapisów statutu do potrzeb szkoły i obowiązujących przepisów prawnych. (USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

1.  Rozdz. IV

§ 32 ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Pkt 5.13

uchylony

§ 33 ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Pkt 1.1.4

uchylony

   

Przyjęty Uchwałą nr VII/2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Marcinowicach .