WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Psycholog

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


PONIEDZIAŁEK

1020– 1300

CZWARTEK

935 – 1430

PIĄTEK

800 – 1255

 

Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, co realizowane jest we współpracy z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami. Pierwszym krokiem do udzielenia pomocy uczniowi jest rozpoznanie jego potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej. Odbywa się to w formie rozmów, obserwacji, badań psychologicznych, które najczęściej przyjmują formę testów, kwestionariuszy, rysunków. Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami ucznia psycholog szkolny organizuje zajęcia specjalistyczne w postaci terapii indywidualnej lub grupowej, psychoedukacji, mediacji, poradnictwa dla rodziców i nauczycieli.

 Psycholog szkolny służy pomocą w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych w klasie, we współpracy z wychowawcą organizuje warsztaty mające pomóc  rozwiązać dany problem w klasie o tematyce:

 a) sposoby radzenia sobie ze złością

 b) rozwijanie współpracy w grupie

 c) sposoby rozwiązywania konfliktów

 d) stan zakochania i związane z nim trudności (uczniowie gimnazjum)

 W szkole podstawowej psycholog szkolny prowadzi badania przesiewowe 8 - latków pod kątem ryzyka dysleksji. Służą one jak najszybszemu wyłonieniu dzieci z grupy ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu i skierowaniu ich, za zgodą rodziców, na dalsze badania w poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 W ramach oddziaływań profilaktycznych psycholog szkolny prowadzi warsztaty dotyczące konstruktywnego radzenia sobie ze złością w kl. 5 szkoły podstawowej oraz warsztaty integracyjne w kl. I gimnazjum. Co roku w ramach profilaktyki uzależnień od komputera i internetu odbywają się także warsztaty w kl. 6 szkoły podstawowej.

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Marcinowicach skierowana jest także wobec rodziców uczniów. Przez cały rok rodzice mogą korzystać z konsultacji i poradnictwa psychologa.  Regularnie w semestrze II odbywają się także spotkania dla rodziców chcącyc h rowijać sowje umiejętności wychowawcze. To także świetna okazja, aby dzielić się swoimi doświadczeniami. Tematyka tych spotkań koncentruje się wokół ważnych aspektów wychowywania, takich jak: mądre chwalenie, dyscyplinowanie, motywowanie, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) praca psychologa w roku szkolnym 2015/2016 obejmuje następujące obszary:

 1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.

 6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.