WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Organizacja roku szkolnego

 

 

 

WYDARZENIE


TERMIN


1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

 

 

2.

Zapoznanie uczniów i rodziców z:
- Statutem Szkoły;

- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

- Przedmiotowym Systemem Oceniania,

- Planami Wychowawczymi,

- regulaminami i procedurami obowiązującymi w placówce.

Do 15 września 2019 r.

3.

Zapoznanie uczniów i rodziców z:            - Programem Wychowawczo-Profilaktycznym;

  - Programem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Do 30 września 2019 r.

4.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych dziecka oraz praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia z psychologiem/ pedagogiem szkolnym,

- zajęcia z terapii pedagogicznej

- inne zajęcia specjalistyczne

Do 30 września 2019 r.

5.

Diagnoza umiejętności uczniów  oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.

wrzesień 2019/

kwiecień 2020 r.

 6.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października  2019 r.

 

7.

Dostosowanie oferty edukacyjnej  dla uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.

 Cały rok szkolny

 8.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2019 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy

 

9.

Próbny egzamin ósmoklasisty

Listopad, po ogłoszeniu terminu przez wydawnictwa lub CKE

10.

Poinformowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania

17 grudnia 2019 r.

11.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019  r.


12.

Śródroczna Rada klasyfikacyjna

30 stycznia 2020 r.


13.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

2 - 3 stycznia 2020 r.

14.

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2020 r.


15.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

 

16.

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski–21 kwietnia 2020r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka–22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –         23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH (3 DNI) dla klas I-VII i oddziałów przedszkolnych

 

 

 

 17.

Święto Pracy

1 maja 2020 r

Dzień ustawowo wolny od pracy.

18.

Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania i nauczania oraz ocenach niedostatecznych i nagannych

Zimowa przerwa świąteczna

14 maja 2020 r.

19.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

PIKNIK RODZINNY

29 maja 2020 r.

 

20.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

12 czerwca 2020 r.

     21.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych

25 czerwca 2020 r.

    22.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

    23.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.


24.

Egzaminy poprawkowe

Ostatni tydzień ferii letnich


 

HARMONOGRAM DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
 OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

UWAGI

2-3 stycznia 2020 r

czwartek , piątek

 

21-23 kwietnia 2020 r.

wtorek, środa, czwartek

Egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r.

piątek

 

29 maja 2020 r.

piątek

Piknik Rodzinny

25 czerwca 2020 r.

czwartek

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.09.2019r.