WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Historia i tradycje

HISTORIA I TRADYCJE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCINOWICACH

 

 

Zagadnienie tradycji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach ma szerokie ramy czasowe, ze względu na to, iż szkoła istnieje już 60 lat.  Jej początek to lata 50 –te ubiegłego stulecia, a dokładnie rok 1956.

 

W tym to okresie, powstała szkoła liczy ok.30 uczniów. Są to klasy I-III. Kierownikiem szkoły jest P. Franciszek Działo. Pierwszą nauczycielką polskiej szkoły w Marcinowicach jest P. Alina Ruszczak. Ówczesna szkoła mieściła się dokładnie w tym samym budynku co dziś, otoczona  pięknym sadem, w którym rosły  różne drzewa owocowe: jabłonie, czereśnie, śliwy. Warunki w szkole były przeciętne, z każdym rokiem ulepszane. W ciągu kilkunastu następnych lat SP w Marcinowicach przeobrażano w siedmio-, a następnie ośmioklasową. Zmieniała się i powiększała kadra pedagogiczna. Funkcje kierownicze w szkole pełniły m.in. P. Michalska,  P. Cecylia  Jajecznica, P. Elżbieta Nowak. Liczba uczniów znacznie wzrosła, co spowodowało wprowadzenie dwuzmianowości. Priorytetami edukacyjnymi lat 50, 60 i 70 były: wychowanie przez pracę oraz kształtowanie patriotycznych postaw.

 

Związana ze szkołą społeczność Marcinowic  bardzo chętnie pracowała na rzecz szkoły, prężnie działał Komitet Rodzicielski. Organizowano festyny i zabawy dochodowe na rzecz szkoły, rodzice odnawiali sprzęty oraz pomieszczenia klasowe.

 

Tradycje i obrzędy pielęgnowane w szkole to: choinki dla dzieci, Dziad Mróz, topienie marzanny, okazjonalne apele, spotkania z kombatantami, uroczyste okolicznościowe akademie ( z okazji Dnia Nauczyciela, rocznic Rewolucji Październikowej, rocznic Wyzwolenia Warszawy, Dnia Kobiet, Święta Pracy, Dnia Dziecka, wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej), działalność harcerstwa („niewidzialna ręka”, pomoc osobom potrzebującym), spotkania klasowe . W latach siedemdziesiątych i pierwszej połowie lat osiemdziesiątych dochodzą nowe zwyczaje  i obrzędy szkolne: mikołajki, bale maskowe, wybory Miss szkoły.

 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych  i na początku lat dziewięćdziesiątych  Szkoła Podstawowa w Marcinowicach zostaje zredukowana do I etapu, czyli klas I- III z oddziałem przedszkolnym. Funkcje kierownicze w szkole pełnią kolejno:  p. Krystyna Leśniak, P. Zofia Pszczoła.  Budynek szkoły  współużytkuje Inspektorat Oświaty i Wychowania, a następnie ZOSZ. Warunki dla funkcjonowania szkoły znacznie utrudnione: zły stan sanitariatów, brak szatni, ograniczony terenem budowy nowej szkoły plac do zabaw dla dzieci. Mimo tego, życie społeczności uczniowskiej i szkolnej toczy się swoim torem. W ramach działalności szkolnej kultywuje się obrzędy świeckie i kościelne. Dzieci wraz z nauczycielami uczestniczą w obchodach Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Rekolekcjach Wielkopostnych, okolicznościowych mszach św., wspólnie wyjeżdżają na wycieczki po bliższej i dalszej okolicy, wesoło żegnają zimę i witają wiosnę. Szczególnej rangi nabiera akt „Pasowania na ucznia I klasy”, co jest odnotowywane w kronice szkolnej. Obrzędem staje się również przyjęcie dziecka do grupy przedszkolnej, tzw. „zerówki”. Dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym. Rodzice nadal ofiarnie działają na rzecz szkoły, organizując loterie fantowe, festyny, ofiarowują szkole rozmaite sprzęty i materiały.

 

Największą zmianą w historii Szkoły Podstawowej w Marcinowicach było oddanie do użytku nowego, wspaniałego obiektu w roku 1996. Fakt ten był udziałem starań i pracy wielu osób należących do Komitetu Budowy Szkoły, wielu byłych działaczy -sympatyków Marcinowic, ówczesnych władz, a także dyrektora szkoły - P. Antoniego Pawlika.

 

SP w Marcinowicach ponownie zaistniała na mapie gminnej oświaty jako pełna szkoła ośmioklasowa. Ta  istotna zmiana miała również wpływ na  kształt  obrzędowości szkolnej, w której ponownie pojawiły się uroczyste okolicznościowe akademie związane z aktualnymi świętami państwowymi, rocznicami ważnych wydarzeń historycznych oraz

 

świętami religijnymi. Kultywowano nadal obrzędowość związaną z przyjęciem pierwszoklasistów do grona uczniów. Uroczyście żegnano odchodzących już uczniów klas ósmych. W znacznym stopniu rozwinęła się samorządność uczniów w szkole, uruchomiony został sklepik uczniowski, dyżury najstarszych klas, prowadzono kronikę wydarzeń szkolnych. Uczniowie mogli  uczestniczyć w wielu imprezach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych ( audycjach i koncertach Filharmonii Wałbrzyskiej, spektaklach teatralnych dla dzieci, konkursach, quizach i zawodach sportowych). Masowo brali udział w konkursach przedmiotowych. Bardzo ważnym, z punktu widzenia samorządności i demokracji, było powołanie do życia Rady Szkoły, w skład, której wchodzili m.in. przedstawiciele dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli oraz uczniów.

 

Ówczesne priorytety edukacyjne to: promocja zdrowia oraz edukacja informatyczna.

 

W 1999 roku, na skutek zmian w systemie polskiej oświaty, powołano do życia gimnazja, redukując „podstawówkę” do klas 6. W szkole marcinowickiej zmiany polegały na tym, że przez dwa lata  była ona odrębną jednostką , którą kierowała P. Jolanta Woszczyk, a następnie utworzono Zespół Szkół w Marcinowicach, w skład którego weszły: Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy –Tetmajera w Marcinowicach oraz Szkoła Podstawowa w Marcinowicach. Zespołem Szkół od momentu jego utworzenia kierują: P. Kazimierz Miś – dyrektor oraz wicedyrektorki: P. Beata Golczewska oraz p. Violetta Magier.

 

Od czasu powołania gimnazjum, szkoła podstawowa zajmuje swoją pierwszą siedzibę, tj. odremontowany poniemiecki budynek z czerwonej cegły, pawilon nauczania początkowego, a od roku również parter budynku głównego, tj. gimnazjum. W Szkole Podstawowej w Marcinowicach, z roku na rok, wzrasta liczba uczniów. Aktualny stan to 292 uczniów. Mamy 15 oddziałów, z czego w oddziałach przedszkolnych jest 41dzieci, w szkolnych oddziałach I-III kształci się 126 uczniów, a w  klasach IV-VI  jest  125 uczniów.

 

W Zespole Szkół w Marcinowicach pracuje 43 nauczycieli, z których 18 zatrudnionych jest w Szkole Podstawowej.

 

Aktualnymi priorytetami edukacyjnymi są: wszechstronny rozwój uczniów, praca z uczniem zdolnym, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce.

 

W tradycjach i obrzędowości szkolnej  kontynuuje się większość dotychczasowych imprez i uroczystości szkolnych z poprzednich lat, tj. apele i uroczystości związane ze świętami państwowymi ( DEN,  Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja), obrzędy szkolne (wybory do Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, Dzień Chłopaka, Pasowanie na uczniów I klasy, andrzejki, mikołajki, Święto Wiosny – dzień samorządności, Dzień Kobiet),  imprezy tradycyjne (akcja „Sprzątanie świata”, Jasełka, Wigilia, zabawa karnawałowa, Szkolny Dzień Sportu).

 

Kilkunastoletnią już tradycję mają w naszej szkole festiwale piosenki: Szkolny Festiwal Piosenki Polskiej klas 0-III oraz Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej . Przez wiele lat organizowane są również: Święto Ziemi, Piknik Rodzinny, Szkolny Konkurs Ortograficzny „Korrida Ortograficzna” , Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Matematyk”, Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej „ Omnibus”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka” , akcja świąteczna „Spełniamy życzenia” oraz liczne konkursy plastyczne o tematyce świeckiej i religijnej.

 

W ostatnich latach pojawiły się nowe imprezy edukacyjne m.in. Konkurs Oratorski „Cała Polska czyta dzieciom”, Dzień Kultury Brytyjskiej i Niemieckiej. Znacząco wzrosła ranga szkolnej biblioteki i jej wpływ na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  W szkole organizuje się konkursy czytelnicze, pozyskiwane są zewnętrzne środki finansowe na doposażenie księgozbioru.

 

Szkoła aktywnie uczestniczy w imprezie „Tradycje Stołu Wielkanocnego” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach.

 

W ciągłym ruchu są kolejne ekipy Rad Rodziców, które zabiegają o środki dla szkoły poprzez organizowanie różnorodnych akcji i imprez, przyczyniając się tym samym do pomnażania dóbr szkoły.

 

Szkoła w swojej działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, a więc codziennej pracy, kładzie nacisk przede wszystkim na diagnozowanie potrzeb  i możliwości uczniów, wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju, udzielanie wsparcia uczniom, podnoszenie efektów kształcenia i wychowania oraz współpracę z rodzicami.

 

Zespoły nauczycielskie podejmują działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji oraz doskonalenia procesów edukacyjnych. Monitoruje się na bieżąco przyrost wiedzy i umiejętności uczniów, celem poprawy jakości kształcenia. Szkoła od wielu lat zdobywa satysfakcjonujące wyniki końcowych sprawdzianów zewnętrznych.

 

Nauczyciele szkoły współpracują i wspierają się wzajemnie w realizacji procesów edukacyjnych. Aktywnie uczestniczą w kolejnych projektach unijnych, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich ( lata 2007/ 2008 - projekt „SMOK – Szkoła Myśląca o Każdym”, lata 2011/2012 projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”). Udział w powyższych projektach w dużym stopniu  przyczynił się do rozwoju uzdolnień dzieci, wyrównaniu ich szans edukacyjnych i wzbogacenie  bazy dydaktycznej szkoły w pomoce naukowe.

 

W latach 2013/2014 wzbogacone w pomoce naukowe oraz meble zostały również oddziały przedszkolne, które otrzymały środki na ten cel dzięki staraniom Organu Prowadzącego  oraz Dyrekcji szkoły w ramach Programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”.

 

Od ubiegłego roku szkolnego uczestniczymy w projekcie unijnym „Umiem pływać”. Grupy uczniów kl. II objęte programem korzystają z zajęć nauki pływania w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach.  

 

W roku szk. 2014/2015 przystąpiono również do realizacji Programu „Mały Mistrz” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego celem jest poprawa i monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci z kl. I-III oraz promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć ruchowych. Dzieci objęte programem uczestniczą w nim 3 lata. Dzięki udziałowi w programie pozyskano dla szkoły bogate zestawy pomocy i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego.

 

Fakty pozwalają stwierdzić, że proces przeobrażeń i zmian oraz rozwoju Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, od jej początku do chwili obecnej przebiega dynamicznie i postępowo. 

 

 

 

 

Opracowanie: Alicja Śliwkiewicz, aktualizacja: V 2016