WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Historia i tradycje

                                             HISTORIA I TRADYCJE

                         SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCINOWICACH

     

         Zagadnienie tradycji Szkoły Podstawowej w Marcinowicach ma szerokie ramy czasowe, ze względu na to, iż istnieje ona ponad 60 lat.  Jej początek to lata 50 –te ubiegłego stulecia, a dokładnie rok 1956.

        W tym to okresie, powstała szkoła liczy około 30 uczniów. Są to klasy I-III. Kierownikiem szkoły jest P. Franciszek Działo. Pierwszą nauczycielką polskiej szkoły we wsi  Marcinowice jest P. Alina Ruszczak. Ówczesna szkoła mieściła się w poniemieckim budynku z czerwonej cegły, który zachował się do dziś i stanowi jeden z elementów kompleksu obiektów obecnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Dawna szkoła, otoczona była pięknym sadem, w którym rosły: jabłonie, czereśnie i śliwy. Warunki w szkole były przeciętne, z każdym rokiem ulepszane. W ciągu kilkunastu następnych lat Szkołę Podstawową w Marcinowicach przeobrażano w siedmio-, a następnie ośmioklasową. Zmieniała się i powiększała kadra pedagogiczna. Funkcje kierownicze w szkole pełniły m.in.: Pani Michalska, Pani Cecylia  Jajecznica,  Pani Elżbieta Nowak. Liczba uczniów znacznie wzrosła, co spowodowało wprowadzenie dwuzmianowości. Priorytetami edukacyjnymi lat 50, 60 i 70 były: wychowanie przez pracę oraz kształtowanie patriotycznych postaw. Związana ze szkołą społeczność Marcinowic  bardzo chętnie pracowała na rzecz szkoły, prężnie działał Komitet Rodzicielski. Organizowano festyny i zabawy dochodowe na rzecz szkoły, rodzice odnawiali sprzęty oraz pomieszczenia klasowe.      Tradycje i obrzędy pielęgnowane w szkole to: choinki dla dzieci, Dziad Mróz, topienie marzanny, okazjonalne apele, spotkania z kombatantami, uroczyste okolicznościowe akademie ( z okazji Dnia Nauczyciela, rocznic Rewolucji Październikowej, rocznic Wyzwolenia Warszawy, Dnia Kobiet, Święta Pracy, Dnia Dziecka, wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej), działalność harcerstwa („Niewidzialna ręka”, pomoc osobom potrzebującym), spotkania klasowe. W latach siedemdziesiątych i pierwszej połowie lat osiemdziesiątych dochodzą nowe zwyczaje  i obrzędy szkolne: mikołajki, bale maskowe, wybory Miss szkoły.

                 W drugiej połowie lat osiemdziesiątych  i na początku lat dziewięćdziesiątych  Szkoła Podstawowa w Marcinowicach zostaje zredukowana do I etapu, czyli klas I- III z oddziałem przedszkolnym. Funkcje kierownicze w szkole pełnią kolejno:  P. Krystyna Leśniak, P. Zofia Pszczoła.  Budynek szkoły  współużytkuje Inspektorat Oświaty i Wychowania, a następnie Zespół Obsługi Szkół. Warunki dla funkcjonowania szkoły były znacznie utrudnione: zły stan sanitariatów, brak szatni, ograniczony terenem budowy nowej szkoły - plac zabaw dla dzieci. Mimo tego, życie społeczności uczniowskiej toczy się swoim torem. W ramach działalności szkolnej kultywuje się obrzędy świeckie i kościelne. Dzieci wraz z nauczycielami uczestniczą w obchodach Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Rekolekcjach Wielkopostnych, okolicznościowych mszach św., wspólnie wyjeżdżają na wycieczki po bliższej i dalszej okolicy, wesoło żegnają zimę i witają wiosnę.  Szczególnej rangi nabiera akt „Pasowania na ucznia I klasy”, co jest odnotowywane w kronice szkolnej. Obrzędem staje się również przyjęcie dziecka do grupy przedszkolnej, tzw. „zerówki”. Dobrze układa się współpraca ze środowiskiem lokalnym. Rodzice nadal ofiarnie działają na rzecz szkoły, organizując loterie fantowe, festyny, ofiarowują szkole rozmaite sprzęty i materiały.

              Największą  zmianą w historii Szkoły Podstawowej w Marcinowicach było oddanie do użytku nowego wspaniałego obiektu w roku 1996. Fakt ten był udziałem starań i pracy wielu osób należących do Komitetu Budowy Szkoły, wielu byłych działaczy -sympatyków Marcinowic, ówczesnych władz, a także dyrektora szkoły -  P. Antoniego Pawlika.

             Szkoła Podstawowa w Marcinowicach ponownie zaistniała na mapie gminnej oświaty jako pełna szkoła ośmioklasowa. Ta  istotna zmiana miała również wpływ na  kształt  obrzędowości szkolnej, w której ponownie pojawiły się uroczyste okolicznościowe akademie, związane z aktualnymi świętami państwowymi, rocznicami ważnych wydarzeń historycznych oraz świętami religijnymi. Pielęgnowano nadal obrzędowość przyjęcia pierwszoklasistów do grona uczniów. Uroczyście żegnano odchodzących już uczniów klas ósmych. W znacznym stopniu rozwinęła się samorządność uczniów, w szkole uruchomiony został sklepik uczniowski, dyżury  najstarszych klas, prowadzono kronikę wydarzeń szkolnych. Uczniowie mogli  uczestniczyć w wielu imprezach  edukacyjnych, kulturalnych i sportowych ( audycjach i koncertach Filharmonii Wałbrzyskiej, spektaklach teatralnych dla dzieci, konkursach, quizach i zawodach sportowych). Masowo brali udział w konkursach przedmiotowych. Bardzo ważnym, z punktu widzenia samorządności, było powołanie do życia Rady Szkoły, w skład, której wchodzili: przedstawiciele dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Funkcję wicedyrektora szkoły pełniła wówczas P. Elżbieta Dolińska, która nadzorowała realizację wielu z tych zadań. Ówczesne priorytety edukacyjne to: promocja zdrowia oraz edukacja informatyczna.

           W 1999 roku, na skutek zmian w systemie polskiej oświaty, powołano do życia gimnazja, redukując „podstawówkę” do klas 6. W szkole marcinowickiej zmiany polegały na tym, że przez dwa lata  była ona odrębną jednostką , którą kierowała P. Jolanta Woszczyk, a następnie utworzono Zespół Szkół w Marcinowicach, w skład którego weszły: Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Przerwy –Tetmajera w Marcinowicach oraz Szkoła Podstawowa w Marcinowicach. Zespołem szkół kierowali: P. Kazimierz Miś – dyrektor oraz  wicedyrektorki: P. Beata Golczewska oraz P. Violetta Magier.

          Od czasu powołania gimnazjum, szkoła podstawowa mieściła się w swojej dawnej siedzibie, tj. odremontowanym,  poniemieckim budynku z czerwonej cegły oraz pawilonie nauczania początkowego. W swojej działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej, a więc codziennej pracy, szkoła kładła duży nacisk na diagnozowanie potrzeb  i możliwości uczniów, wspieranie ich we wszechstronnym rozwoju, podnoszenie efektów  kształcenia i wychowania oraz współpracę z rodzicami. Zespoły nauczycielskie podejmowały działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji oraz doskonalenia procesów edukacyjnych. Monitorowano na bieżąco przyrost wiedzy i umiejętności uczniów, celem poprawy jakości kształcenia. Szkoła zdobywała satysfakcjonujące wyniki końcowych sprawdzianów zewnętrznych. W tradycjach i obrzędowości szkolnej  kontynuowano większość dotychczasowych imprez i uroczystości szkolnych z poprzednich lat, tj. apele i uroczystości związane ze świętami państwowymi ( DEN,  Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja), obrzędy szkolne (wybory do Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego, Dzień Chłopaka, Pasowanie na uczniów I klasy, andrzejki, mikołajki, Święto Wiosny – Dzień Samorządności, Dzień Kobiet),  imprezy tradycyjne ( Jasełka, Wigilię, zabawę karnawałową, Szkolny Dzień Sportu).Kilkunastoletnią już tradycję osiągnęły festiwale piosenki: Szkolny Festiwal Piosenki Polskiej klas 0-III oraz Gminny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Przez wiele lat organizowano również: Święto Ziemi, Piknik Rodzinny, Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II-III oraz  „Corrida Ortograficzna” dla klas starszych , Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Matematyk”, Gminny Konkurs Wiedzy Ogólnej „ Omnibus”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wesoła Kokoszka” , Konkurs Oratorski „Cała Polska czyta dzieciom”, Szkolny konkurs „Najpiękniejszy List do Św. Mikołaja”, Dzień Kultury Brytyjskiej i Niemieckiej, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wychowawcy włączali uczniów  w działalność charytatywną:  zbiórki karmy, koców i środków pielęgnacyjnych dla Schroniska Zwierząt w Świdnicy, akcja Biało - Niebieski Mikołaj, udział reprezentantów szkoły w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcja świąteczna „Spełniamy życzenia”, zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt z Nadleśnictwa Świdnica. Większość z tych imprez i konkursów odbywa się nadal, ponieważ ma duże znaczenie dla kształtowania osobowości i wspierania rozwoju uzdolnień naszych uczniów.

            Nasza placówka, od wielu lat, współuczestniczy w organizacji imprezy "Tradycje Stołu Wielkanocnego" o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jej głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach.  W dziedzinie sportu uczniowie naszej szkoły rokrocznie zdobywali  i zdobywają czołowe miejsca w lekkoatletyce oraz  rozgrywkach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nauczyciele szkoły, przez wiele lat, aktywnie uczestniczyli w kolejnych projektach unijnych, których celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich:  ( lata 2007/ 2008)   - projekt „SMOK – Szkoła Myśląca o Każdym”, w którym szkoła otrzymała największe wsparcie finansowe na terenie Dolnego Śląska; (lata 2011/2012) - projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”. Udział w powyższych projektach w dużym stopniu  przyczynił się do rozwoju uzdolnień dzieci, wyrównaniu ich szans edukacyjnych i wzbogacenie  bazy dydaktycznej szkoły w pomoce naukowe.

 Dzięki staraniom Organu Prowadzącego oraz Dyrekcji szkoły, w latach 2013/2014  oddziały przedszkolne zostały wzbogacone w pomoce naukowe oraz meble, na co otrzymały środki finansowe w ramach Programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”. W roku szk. 2014/2015  przystąpiono również do realizacji Programu „Mały Mistrz” pod patronatem Ministerstwa Sportu  i Turystyki, którego celem była poprawa i monitorowanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci z kl. I-III oraz promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć ruchowych. Kolejne roczniki dzieci objętych programem uczestniczyły w nim 3 lata. Dzięki udziałowi w projekcie „Mały Mistrz” pozyskano dla szkoły bogate zestawy pomocy i sprzętu do zajęć z wychowania fizycznego.   W 2016  roku przystąpiono do  nowego projektu o podobnych preferencjach i celach, promującego zdrowy styl życia i rozwój sprawności fizycznej. Projekt pod nazwą „Sprawny Dolnoślązaczek” realizuje się do chwili obecnej. Od roku 2015 r. klasy II lub III systematycznie uczestniczą  w projekcie unijnym „Umiem pływać”. Grupy uczniów  korzystały z zajęć nauki pływania  w Wodnym Centrum Rekreacji w Świebodzicach. Aktualnie korzystają z zajęć nauki pływania w Parku Wodnym „Aquarius” w Bielawie. W roku 2017 uruchomiony został szkolny ogródek dydaktyczny „Zielony zakątek”, którego sfinansowanie było nagrodą za udział szkoły i zwycięstwo w konkursie „Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez TESCO. Teren przyszkolny w obrębie pawilonu edukacji wczesnoszkolnej został znacznie upiększony. Pojawiła się altana otoczona winoroślą, ciekawymi ozdobnymi krzewami i kwiatami. Posadzono drzewka  i krzewy owocowe. Klasom zorganizowano rabaty do upraw i  doświadczeń przyrodniczych. Przy tak rozbudowanym obiekcie, po wielu latach, powrócono do dawnej tradycji - prowadzenia i pielęgnowania ogrodu przyszkolnego.

             W roku szkolnym 2017/2018, decyzją władz oświatowych, zgodną z polityką państwa,  rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów i powoływania do życia ośmioklasowych szkół podstawowych. W Szkole Podstawowej w Marcinowicach nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych. Funkcję dyrektora szkoły powierzono P. Beacie Golczewskiej, z  którą  współpracowały wicedyrektor P. Violetta Magier oraz wicedyrektor P. Renata Konarska. W roku szkolnym 2018/2019, na skutek naturalnego zmniejszenia się liczby oddziałów gimnazjalnych, zostało zredukowane jedno stanowisko wicedyrektora. Od tej pory obowiązki wicedyrektora sprawuje P. Renata Konarska.  Priorytetami edukacyjnymi są: rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wszechstronny rozwój uczniów. Duży nacisk kładzie się na zapewnienie dzieciom opieki psychologiczno – pedagogicznej i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w nauce. Mocno akcentowane są treści i działania patriotyczne. Pracę opiekuńczo - wychowawczą wzmacniają pedagog i psycholog szkolny.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą  w  unijnych projektach edukacyjnych adresowanych do klas starszych i młodszych, m.in.: projekt „Sąsiedzi nie tylko na mapie”,  propagujący międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń uczniów i nauczycieli, projekt Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej „Kod do Przyszłości”, rozwijający logiczno-matematyczne myślenie, przybliżający dzieciom  świat nauki i nowoczesnych technologii. Szkoła pozyskała pomoce naukowe dla dzieci do zajęć z robotyki. W tradycjach i obrzędowości szkolnej pielęgnuje się odbywające się od wielu lat  imprezy i uroczystości, które przynoszą uczniom wymierne korzyści dydaktyczno – wychowawcze. W ramach projektu „Nawzajem sobie potrzebni” szkoła realizuje cele wychowawcze o znaczeniu ponadczasowym, wynikiem czego są korzyści niematerialne, takie jak: tworzenie więzi,  międzypokoleniowa integracja, zrozumienie i szacunek. W szkole odbywa się wiele konkursów przedmiotowych, w tym plastycznych o tematyce świeckiej i religijnej. Młodzi muzycy z zespołu Happy Angels godnie reprezentują szkołę na konkursach o zasięgu ogólnopolskim.

Wysoką  rangę w kształtowaniu kompetencji kluczowych  ma biblioteka szkolna, której  wpływ na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest ogromny. Organizowane są konkursy czytelnicze i recytatorskie o zasięgu pozaszkolnym, spotkania z ciekawymi ludźmi. Nieustannie zabiega się i pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na doposażenie księgozbioru w lektury szkolne i księgozbiór podręczny.

W roku 2018, czyli Roku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przystąpiono do wielu działań w ramach ogłoszonej przez Ministerstwo akcji „Rok Dla Niepodległej”. W naszej szkole odbywało się wiele okolicznościowych konkursów, uroczystości  i akcji o charakterze patriotycznym, m.in. konkursy  plastyczne  gminne i szkolne („Droga do Niepodległości”, „Barwy Niepodległości”, „Patriotyczna Corrida Ortograficzna” ), Konkurs Poezji Patriotycznej, RzeczypospoCzyta w ramach „Nocy Bibliotek”, żywa lekcja historii „Od Powstania Listopadowego do odzyskania niepodległości”, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Szczególnie patriotyczny charakter miało Pasowanie na Ucznia. Odbył się  cykliczny już IV Marcinowicki Turniej Listopadowy. W przeddzień Święta Niepodległości włączyliśmy się w ogólnopolską  akcję śpiewania Hymnu Narodowego  i odbyła się w szkole uroczysta akademia. Całość działań zwieńczyły zaplanowane z wielkim rozmachem Gminne Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.

            W roku 2019, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, szkoła realizuje projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice”. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. W okresie od 1 IV 2019 do 30 XI 2020 r. realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie rozwoju umiejętności językowych, informatycznych, rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zajęcia chemii, biologii i matematyki metodą eksperymentu. Kontynuowane są projekty unijne: „Sprawny Dolnoślązaczek” oraz  „Umiem pływać”, umożliwiające uczniom udział w atrakcyjnych i wzbogaconych o nowe formy lekcjach wychowania fizycznego. Już od wieku przedszkolnego rozwija się u dzieci zainteresowania czytelnicze. Przedszkolaki  uczestniczą w tym roku szkolnym w Międzynarodowym  projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”.

  W  Szkole Podstawowej w Marcinowicach aktualnie pracuje 46 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 6 pracowników obsługi oraz 2 opiekunów przy dowozach dzieci.  Obecnie mamy 19 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne, 16 oddziałów klas I-VIII. W  roku szkolnym 2019/2020,  w placówce naszej edukuje się 352 dzieci. Wśród nich są dzieci w wieku przedszkolnym  oraz uczniowie w wieku szkolnym. Nauczyciele i wychowawcy diagnozują potrzeby  i możliwości uczniów, wspierając ich we wszechstronnym rozwoju. Monitoruje się przyrost wiedzy uczniów i dokonuje ewaluacji kształcenia. Zespoły nauczycielskie nieustannie podejmują działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji oraz doskonalenia procesów edukacyjnych. Od lat aktywizuje się Rada Rodziców, organizując  kiermasze świąteczne, dzięki którym pozyskuje środki finansowe dla szkoły i uczniów. Szkoła cieszy się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności.

Duże zaangażowanie ze strony Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów i ich Rodziców w pracy na rzecz szkoły i jej rozwoju, wpływa na to, iż placówka nasza  jest ważnym centrum kulturotwórczym. Działania szkoły mają wpływ na krzewienie wśród dzieci i młodzieży  pożądanych  postaw, a sam obiekt, pięknieje i zachwyca tych, którzy tu zawitają.

 

     .                                                Opracowanie: Alicja Śliwkiewicz,  aktualizacja: X 2019 r.