WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE :: WITAMY NA NASZEJ STRONIE:: WITAMY NA NASZEJ STRONIE::WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Wywiadówki

 HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

L.P.

DATA

GODZINA

TEMATYKA
1. 

  12.09.2019

 1615

 Zebranie ogólne

 1630

 Spotkanie z wychowawcami

Oddziały I-VIII oraz oddziały przedszkolne

 

Zapoznanie rodziców z:

- planami pracy szkoły

- kalendarzem roku szkolnego

- kryteriami oceniania z

  przedmiotów i  z zachowania

- kalendarzem imprez szkolnych

- planem wycieczek klasowych

- informacją na temat dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty

-zasadami ochrony danych osobowych i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego

-zasadami objęcia uczniów ppp


2.

6.11.2019 

1600 -  1730

KONSULTACJE

Oddziały I-VIII oraz oddziały przedszkolne

 

 1. Informacja o wynikach kształcenia.

 


3.

17.12.2019

1600

EW i oddziały przedszkolne

1630

oddziały
IV-VIII

    

 Informacja o wynikach nauczania i zachowania oraz zagrożeniach śródrocznymi ocenami niedostatecznymi i nagannymi.

Informacja dyrektora o bieżącej pracy szkoły.


4.

 6.02.2020

1600

EW i oddziały przedszkolne

1630

oddziały
IV-VIII

 Podsumowanie śródroczne wyników nauczania i zachowania – oceny śródroczne.


Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty


5.

26.03.2020

1600 - 1730

Oddziały I-VIII oraz oddziały przedszkolne

 

1700

Zebranie klasowe

oddziały VIII 

Informacja o wynikach nauczania.

 

 


 Informacja o egzaminie ósmoklasisty.


6.

14.05.2020

1600

EW i oddziały przedszkolne

1630

oddziały IV-VIII

 

 

Informacja o wynikach nauczania i zachowania.

 Informacja o  zagrożeniach rocznymi ocenami niedostatecznymi i nagannymi.

Informacja  dyrektora o bieżącej pracy szkoły.

 

 

 

 Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.09.2019r.